(+382 202) 19905

Kastodi poslovi

Kod nas su vaše hartije od vrijednosti na sigurnom

Hipotekarna banka od 2008. godine obavljamo kastodi poslove, čime smo djelatnost proširili i na atraktivnu sferu investicionog bankarstva.

Kastodi usluge podrazumijevaju spektar aktivnosti koje se tiču profesionalnog staranja o finansijskoj imovini koje investitori posjeduju u svojim portfeljima.

Akcionari Hipotekarne banke su velike inostrane renomirane finansijske institucije iz sfere investicionog i komercijalnog bankarstva kao i osiguranja, što nam stavlja na raspolaganje kontinuirano korišćenje stručnih znanja i naprednih tehnologija, kako bismo korisnicima pružili najbolju moguću uslugu.

Partnerski odnos sa autoritetima na globalnom finansijskom tržištu omogućava i našim klijentima korišćenje globalnih kastodi usluga i pristup gotovo svakom finansijskom tržištu na svijetu.

Za račun naših klijenata, kako pravnih tako i fizičkih lica, obavljamo poslove:

  • čuvanja i saldiranja kupoprodajnih transakcija sa hartijama od vrijednosti
  • prikupljanja novčanih priliva po osnovu vlasništva nad svim oblicima finansijske i druge imovine
  • izmirenja poreskih obaveza investitora
  • obavještavanja o svim dostupnim informacijama koje se tiču kompanija u kojim dio akcionarske strukture čine naši klijenti
  • cash management-a na globalnom tržištu

Kontakti Odjeljenja za kastodi poslove

Adresa: Ul. Slobode 91, 81000 Podgorica

Telefon: +382 (0)77 700 198

Fax: +382 (0)77 700 195

Mobilni telefon: +382 (0)67 638 588

E-mail adresa: email adresa

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat