(+382 202) 19905

Odbor za upravljanje aktivom i pasivom (ALCO)Članovi Odbora za upravljanje aktivom i pasivom (ALCO) su:

 IMEMJESTO U ODBORU
1.Esad Zaimovićpredsjednik
2.Nataša Lakićčlan
3.Nikola Špadijerčlan
4.Ana Golubovićčlan
5.Jelena Vuletićčlan
6.Mirza Vodopićčlan
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat