(+382 202) 19905

Obavještenje - XIX redovna sjednica Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

Obavještenje - XIX redovna sjednica Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

XIX redovna sjednica Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica (»Banka«), održana je dana 29.06.2017. godine u prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, sa početkom u 11.00 časova.

Sjednici Skupštine akcionara, od ukupnog broja glasova 31.305, prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara sa 20277 glasa, što čini 65,0792% od ukupnog broja glasova.

Prisutni akcionari, lićno ili preko punomoćnika, usvojili su sa 20277 glasa:

  • Zapisnik sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica održane dana 30.08.2016. godine;
  • Odluku o raspodjeli dobiti za 2016. godinu;
  • Odluku o emisiji subordinisanih obveznica Hipotekarne banke AD Podgorica;

 

Takođe, prisutni akcionari odnosno njihovi punomoćnici, razmotrili su godišnji izvještaj o poslovanju Hipotekarne banke AD Podgorica za 2016. godinu, sa izvještajem spoljnjeg revizora.

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat