(+382 202) 19905

Dokumentarni poslovi

Osigurajte naplatu i vaš posao na vrijeme

Na nestabilnom tržištu i sve češćim problemima sa naplatom, teško je postići sigurnost u poslovanju. Da biste osigurali vaše poslovanje i naplatu potraživanja, preporučujemo vam da za sve poslove obezbijedite adekvatne garancije.

Ako ste davalac garancije, time podižete ugled vaše kompanije kod poslovnih partnera, jer garantujete isplatu njihovih potraživanja i ulivate im dodatnu sigurnost u poslovanju sa vama.

Za sve naše klijente obezbjeđujemo brzo izdavanje svih vrsta garancija i akreditiva u zemlji i inostranstvu.

Šta je garancija?

Garancija je instrument obezbjeđenja kojim Banka preuzima na sebe obavezu isplate potraživanja trećeg lica (korisnika garancije) do utvrđene visine garancije, u slučaju da klijent ne izvrši ugovorene obaveze ili ne izvrši plaćanje.

Postoje brojni oblici garancija, navešćemo samo neke:

 • carinska garancija
 • garancija za povraćaj avansa
 • garancija za učešće na tenderu
 • garancija za dobro izvršenje posla
 • plativa garancija

Kako se dobija?

Za dobijanje garancije potrebno je ispuniti Zahtjev za garanciju i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju:

 • Zahtjev klijenta
 • Zvanični finansijski izvještaji (ovjereni od strane Uprave prihoda ili Privrednog suda) za prethodne 3 godine, zajedno sa presjekom za tekuću godinu (bez ovjere)
 • Presjek kupaca na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • Presjek obaveza prema dobavljačima na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • Zaključni list za prethodne 3 godine i presjek u tekućoj godini
 • Promet preko računa u Bankama (u domaćem i ino platnom prometu)
 • List nepokretnosti za ponuđeno sredstvo obezbjeđenja

Zavisno od roka i vrste posla potrebno je dostaviti i ugovor sa kupcem ili dobavljačem, odnosno dokument koji može predstavljati osnov za izdavanje garancije.

Šta su akreditivi?

Dokumentarni akreditiv je instrument obezbeđenja i plaćanja koji se pretežno koristi u međunarodnom platnom prometu.

Izdavanjem akreditiva Banka po nalogu klijenta preuzima neopozivu obavezu da će na ugovoreni datum izvršiti plaćanje ka korisniku akreditiva ukoliko su ispunjeni uslovi dati tekstom akreditiva.

Kako se obezbjeđuju?

Da biste obezbijedili akreditive potrebno je da dođete u najbližu filijalu naše Banke, gdje će vam naši stručni saradnici pomoći da brzo i efikasno završite proces izdavanja akreditiva.

Prije toga, potrebno je da pripremite sledeću dokumentaciju:

 • Zahtjev klijenta
 • Zvanični finansijski izvještaji (ovjereni od strane Uprave prihoda ili Privrednog suda) za prethodne 3 godine, zajedno sa presjekom za tekuću godinu (bez ovjere)
 • Presjek kupaca na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • Presjek obaveza prema dobavljačima na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • Zaključni list za prethodne 3 godine i presjek u tekućoj godini
 • Promet preko računa u Bankama (u domaćem i ino platnom prometu)
 • List nepokretnosti za ponuđeno sredstvo obezbjeđenja

Zavisno od roka i vrste posla potrebno je dostaviti i ugovor sa kupcem ili dobavljačem, odnosno dokument koji može predstavljati osnov za izdavanje akreditiva.

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat