(+382 202) 19905

Platni promet

Usluga bez koje se ne može zamisliti nijedan posao!

Da bi vaša firma postala naš klijent, dovoljno je da otvorite poslovni račun i nakon toga možete koristiti prednosti svih bankarskih usluga koje nudimo pravnim licima.

Klijentima koji imaju otvorene poslovne račune u našoj banci pružamo:

 • usluge platnog prometa u zemlji
 • usluge platnog prometa sa inostranstvom
 • mogućnost korišćenja elektronskog bankarstva
 • mogućnost korišćenja mobilnog bankarstva

Kako otvoriti račun?

Da biste otvorili poslovni račun u našoj Banci, potrebna vam je sljedeća dokumentacija:

 • popunjen zahtjev za otvaranje i vođenje računa
 • rješenje o upisu u sudski registar ili registar nadležnog organa
 • obavještenje organa za poslove statistike o razvrstavanju po djelatnostima
 • potvrdu iz Poreske uprave o izdatom PIB-u (Poreskom Indentifikacionom Broju)
 • karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga 
 • obrazac OP (sa ovjerenim potpisom ovlašćenog lica kod nadležnog Suda)
 • Statut preduzeca
 • Kopije ličnih dokumenata ovlašćenih lica i osnivača
 • Potpisan Peps za ovlašćena lica i osnivače

Obrasce koje obezbjeđuje Hipotekarna banka možete preuzeti besplatno u svakoj od naših 18 poslovnica širom Crne Gore. Pronađite najbližu ovdje.

Domaći platni

Nakon otvaranja poslovnog računa u Hipotekarnoj banci možete vršiti uplatu osnivačkog uloga, i primati i izvršavati naloge za plaćanje u zemlji.

Izvještaje o promjenama na računu, kao i potvrde o prijemu i izvršenju naloga za plaćanje, o stanju i prometu na računu, možete dobijati na šalterima naših poslovnica, kao i elektronskim putem, e-mailom ili uz pomoć mobilnog telefona.

Sve troškove korišćenja poslovnog računa možete pronaći u ovom dokumentu: Izvod iz Odluke o Tarifi Naknada

Raspored vremena realizacije naloga za plaćanje možete naći u ovom dokumentu: Terminski plan

Platni promet sa inostranstvom

Našim klijentima su na raspolaganju usluge prijema i izvršenja deviznih naloga za plaćanje, koji se realizuju prema uslovima koje je propisala Centralna banka Crne Gore. Pored toga, klijenti mogu vršiti konverziju sredstava u druge valute, uz minimalne troškove konverzije.

Zahvaljujući visokoj deviznoj likvidnosti Banke i širokoj mreži korespondentskih banaka u inostranstvu, nalozi klijenata za devizna plaćanja se realizuju u najkraćem roku i pod povoljnim uslovima.

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat