(+382 202) 19905

Gotovinski kredit

Najkraći put do gotovine koja vam je potrebna

Gotovinske kredite smo pripremili prije svega za sve naše klijente kojima lična primanja stižu na tekući račun u Hipotekarnoj banci, ali ih mogu dobiti i svi ostali građani Crne Gore koji nisu naši klijenti, bez obzira na njihov status.

Ovi krediti se mogu koristiti i za nabavku svih vrsta roba i usluga, a zavisno od iznosa kredita i tipa klijenta Banka određuje instrumente osiguranja, koji su navedeni niže na ovoj stranici. Pored standardnih instrumenata osiguranja, kao što su administrativna zabrana ili blanko lična mjenica, gotovinski krediti se mogu dobiti i na osnovu polise životnog osiguranja ili oročenog depozita.

Gotovinski krediti se odobravaju sa rokom otplate do maksimalno 8 godina (96 mjeseci), a kamatna stopa kreće već od 9,00 % na godišnjem nivou. Pored toga, jednokratnu naknadu za obradu kredita i ostale troškove je moguće naplatiti iz samog kredita.

Uslovi za dobijanje kredita

Kredit se može odobriti bez žiranata i tada mjesečna rata (anuitet) ne može prelaziti 1/2 prosječne mjesečne neto plate, penzije ili drugih primanja korisnika kredita. Ako se kredit odobrava uz jednog žiranta, tada mjesečna rata ne može prelaziti 1/2 prosječne mjesečne neto plate korisnika kredita i 1/3 prosječne mjesečne neto plate žiranta. Ako se kredit odobrava uz dva ili više žiranata, mjesečna rata ne može prelaziti 1/2 prosječne mjesečne neto plate, penzije ili drugih primanja korisnika kredita i žiranata.

Zbir godina starosti bilo kog učesnika u kreditu (korisnika kredita, sudužnika, žiranta) u trenutku zaključenja ugovora o kreditu i roka otplate kredita može biti najviše 70 godina. Na primjer, ako korisnik kredita ima 68 godina rok otplate kredita može biti najviše 2 godine.

Ukoliko tražitelj kredita nije kreditno sposoban, može imati jednog ili najviše dva sudužnika. U tom slučaju kreditna sposobnost se utvrđuje tako da mjesečna rata (anuitet) ne prelazi 1/2 njihovih zbrojenih prosječnih mjesečnih neto plata (prosjek za zadnja tri mjeseca) ili penzije za zadnji mjesec, umanjenih za odbitke. Ako se kredit odobrava bez žiranata, mjesečna rata ne može prelaziti 1/3 prosječnih mjesečnih primanja.

Kredit možete otplatiti i prijevremeno, bez naknade za prijevremenu otplatu.

Uslovi za klijente banke:

 • iznos kredita: 3.000 EUR
 • Broj rata: 48 
 • kamatna stopa 9,00 % godišnje
 • mjesečna rata (anuitet) 74,16 EUR
 • jednokratna naknada 1,0 % 30 EUR, mjenica 2 EUR, upit u RKR 3 EUR
 • efektivna kamatna stopa (EKS) 9,96 % godišnje
 • ukupan iznos kredita sa kamatom 3.559,68 EUR

Uslovi za sve ostale korisnike kredita:

 • iznos kredita: 3.000 EUR
 • Broj rata: 48 
 • kamatna stopa 1,20 % mjesečno
 • mjesečna rata (anuitet) 82,58 EUR
 • jednokratna naknada 2,0 % 60 EUR, mjenica 2 EUR, upit u RKR 3 EUR
 • efektivna kamatna stopa (EKS) 16,76% godišnje
 • ukupan iznos kredita sa kamatom 3.963,84 EUR

Potrebna dokumentacija

 • zahtjev za kredit, popunjen od strane korisnika kredita
 • potvrda o visini primanja korisnika kredita, sudužnika i žiranata s originalnom ovjerom poslodavca (potpis i pečat odgovorne osobe poslodavca)
 • rješenje o administrativnoj zabrani za korisnika kredita (dva primjerka), sudužnika i žiranata ovjerene od strane poslodavca
 • izjave žiranata
 • kopije ličnih karata korisnika kredita, sudužnika i žiranata (kopije pasoša za nerezidente)
 • kod namjenskih kredita dostavlja se i profaktura pravnog lica kod kojeg korisnik kredita kupuje robu

Osiguranje kredita

Za klijente sa redovnim mjesečnim primanjima preko računa u Hipotekarnoj banci

I. Za kredite do 3.000 EUR, sa rokom otplate do 48 mjeseci

 • rješenje o administrativnoj zabrani za korisnika kredita i sudužnika
 • blanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, sudužnika i žiranata

II. Za kredite od 3.001 do 5.000 EUR, sa rokom otplate do 60 mjeseci

 • rješenje o administrativnoj zabrani za korisnika kredita i sudužnika
 • rješenje o administrativnoj zabrani za jednog ili više žiranata
 • blanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, sudužnika i žiranata

III. Za kredite od 5.001 do 10.000 EUR, sa rokom otplate do 84 mjeseca

 • rješenje o administrativnoj zabrani za korisnika kredita i sudužnika
 • rješenje o administrativnoj zabrani za dva ili više žiranata , ili upis hipoteke na nekretninama u odnosu 1:2, uz polisu osiguranja nekretnine za čitavo vrijeme trajanja kredita koja je vinkulirana u korist Banke
 • blanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, sudužnika i žiranata

IV. Za kredite preko 10.000 EUR, sa rokom otplate do 96 mjeseci

 • rješenje o administrativnoj zabrani za korisnika kredita i sudužnika
 • rješenje o administrativnoj zabrani za tri ili više žiranata (za kredite u iznosu od 10.000 do 15.000 EUR), ili rješenje o administrativnoj zabrani za jednog žiranta i upis hipoteke na nekretninama u odnosu 1:2, uz polisu osiguranja nekretnine za čitavo vrijeme trajanja kredita koja je vinkulirana u korist Banke. Za kredite u iznosu preko 15.000 EUR obavezan je upis hipoteke na nekretninama u odnosu 1:2, uz polisu osiguranja nekretnine za čitavo vrijeme trajanja kredita koja je vinkulirana u korist Banke.
 • blanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, sudužnika i žiranata

Za korisnike kredita koji ne ostvaruju redovna mjesečna primanja preko računa u Hipotekarnoj banci

I. Za kredite do 3.000 EUR, sa rokom otplate do 48 mjeseci

 • rješenje o administrativnoj zabrani za korisnika kredita i sudužnika
 • rješenje o administrativnoj zabrani za jednog ili više žiranata
 • blanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i sudužnika

II. Za kredite od 3.001 do 5.000 EUR, sa rokom otplate do 60 mjeseci

 • rješenje o administrativnoj zabrani za korisnika kredita i sudužnika
 • rješenje o administrativnoj zabrani za dva ili više žiranata
 • blanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, sudužnika i žiranata

III. Za kredite od 5.001 do 10.000 EUR, sa rokom otplate do 84 mjeseca

 • rješenje o administrativnoj zabrani za korisnika kredita i sudužnika
 • rješenje o administrativnoj zabrani za tri ili više žiranata, ili rješenje o administrativnoj zabrani za jednog žiranta i upis hipoteke na nekretninama u odnosu 1:2, uz polisu osiguranja nekretnine za čitavo vrijeme trajanja kredita koja je vinkulirana u korist Banke
 • blanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, sudužnika i žiranata

IV. Za kredite preko 10.000 EUR, sa rokom otplate do 96 mjeseci

 • rješenje o administrativnoj zabrani za korisnika kredita i sudužnika
 • rješenje o administrativnoj zabrani za četiri ili više žiranata, ili rješenje o administrativnoj zabrani za dva žiranta i upis hipoteke na nekretninama u odnosu 1:2, uz polisu osiguranja nekretnine za čitavo vrijeme trajanja kredita koja je vinkulirana u korist Banke. Za kredite u iznosu preko 15.000 EUR obavezan je upis hipoteke na nekretninama u odnosu 1:2, uz polisu osiguranja nekretnine za čitavo vrijeme trajanja kredita koja je vinkulirana u korist Banke.
 • blanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, sudužnika i žiranata

U skladu sa procjenom rizika koje vrše naše stručne službe, Banka može tražiti od korisnika kredita i dodatna sredstva za obezbjeđenje gotovinskog kredita.

Krediti na osnovu polise životnog osiguranja

Gotovinski krediti mogu biti odobreni i na osnovu polise životnog osiguranja zaključene sa bilo kojom osiguravajućom kućom prisutnom u Crnoj Gori. U tom slučaju potrebno je obezbijediti sledeće instrumente osiguranja:

 • rješenje o administrativnoj zabrani za korisnika kredita i sudužnika
 • blanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i sudužnika
 • polisa životnog osiguranja koja mora biti vinkulirana u korist Banke


Krediti na osnovu oročenog depozita

Gotovinski krediti mogu biti odobreni i na osnovu namjenski oročenog depozita kod Hipotekarne banke. U tom slučaju potrebno je obezbijediti sledeće instrumente osiguranja:

 • blanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i sudužnika
 • 100% novčani depozit sa pripisom kamate, ukoliko se kamata po kreditu plaća mjesečno ili unaprijed, ili depozit čiji je iznos veći od iznosa kredita sa pripadajućim kamatama za cjelokupno vrijeme trajanja kredita

Rok oročenja novčanog depozita mora biti duži za 30 dana od dana isteka kredita.

Ovi gotovinski krediti odobravaju se po sledećim uslovima:

Kamatna stopa

 • pasivna kamatna stopa za oročene depozite u EUR + 2,50 %, ili
 • pasivna kamatna stopa za oročene depozite u drugim valutama + 4,50 %

Naknada za odobrenje

 • 1,00 % za klijente Banke
 • 2,00 % za osobe koje nisu klijenti Banke i nezaposlena lica

Ukoliko je korisnik kredita istovremeno i vlasnik oročenog depozita koji služi kao obezbjeđenje po kreditu, Banka ove kredite može odobriti uz naknadu za odobrenje istu kao za klijente sa redovnim mjesečnim primanjima preko računa u Hipotekarnoj banci.

Ako imate bilo kakvo pitanje ili vam je potrebna dodatna informacija vezana za proceduru i uslove dobijanja gotovinskih kredita, pozovite nas na broj 19905 ili nas posjetite u jednoj od 18 poslovnica širom Crne Gore.

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat