(+382 202) 19905

Mastercard Business Credit

Kreditna kartica za sve potrebe vašeg poslovanja 

Zahvaljujući Mastercard Business Credit kartici, plaćanje poslovnih troškova van zemlje sada je lakše, brže i sigurnije nego ikad. Osim toga, možete računati i na veće limite u odnosu na druge slične opcije, u zavisnosti od kreditnog rejtinga Vaše kompanije.

 Kome je namijenjena?

Korisnici MasterCard Business Credit kartice mogu postati sva pravna lica sa otvorenim tekućim računom preduzeća u Hipotekarnoj banci.

U zavisnosti od broja korisnika kojima je kartica potrebna, pravno lice, to jest korisnik može zatražiti izdavanje jedne ili više dodatnih kartica.

 Glavne prednosti

 Posjedovanjem MasterCard Business Credit kartice ostvarujete sledeće pogodnosti:

 • bezgotovinsko plaćanje u zemlji i inostranstvu, bez provizija i naknada
 • maksimalna sigurnost bezgotovinskog plaćanja i spriječena mogućnost zloupotrebe, zahvaljujući čip tehnologiji kojom su ove kartice opremljene
 • korišćenje kartice za kupovinu putem interneta
 • otplaćivanje duga po karticama po dinamici koja vama odgovara
 • ova kartica nije direktno povezana sa glavnim tekućim računom pravnog lica, što značajno umanjuje mogućnost njene zloupotrebe

Kako funkcioniše?

MasterCard Business Credit je revolving kreditna kartica pomoću koje možete trošiti sredstva do visine limita određenog za svaku pojedinačnu karticu. Napravljeni trošak možete otplaćivati na mjesečnom nivou, tempom koji sami odredite, pri čemu je minimalan iznos 5% od ukupnog duga po kartici, uvećan za obračunatu kamatu. Možete uplatiti i veći iznos od onog koji je propisan minimalnom mjesečnom obavezom ili izmiriti ukupan iznos duga.

Zahvaljujući tome što kartica nije direktno vezana za račun pravnog lica, u slučaju krađe ili pokušaja zloupotrebe kartice, sredstva na računu ne mogu biti ugrožena. 

Svaki korisnik MasterCard Business Credit kartice od ovlašćenog lica dobija dnevni limit po kartici, kao i kreditni limit u okviru odobrenog ukupnog limita pravnom licu. Ukupan limit pravnog lica određuje Banka, na osnovu procjenjene kreditne sposobnosti pravnog lica, to jest korisnika kartice.

Kartica se može koristiti na mreži POS terminala i bankomata u zemlji i inostranstvu, na svim prodajnim mjestima označenim logom MasterCard kompanije, odnosno na 24 miliona prodajnih mjesta i više od 850 bankomata širom svijeta. Ovom karticom se može plaćati i na internetu, a u tom slučaju, radi veće bezbjednosti, preporučujemo ograničavanje transakcija na one web sajtove koji koriste CVV standard za potvrdu identiteta vlasnika kartice.

U slučajevima gubitka ili krađe kartice u zemlji ili inostranstvu, neophodno je da nestanak kartice odmah prijavite na telefon +382 19905 (koji je dostupan 24 sata dnevno, svih 365 dana godišnje) ili da se javite našoj najbližoj poslovnici.

 Troškovi korišćenja kartice

Naknada za izdavanje kartice

5,00 EUR

Mjesečna članarina

5,00 EUR

Plaćanje na POS terminalima

bez provizije

Transakcije na bankomatima Hipotekarne banke

2,00 % (min. 2,50 EUR)

Transakcije na bankomatima drugih banaka

3,50 % (min. 5 EUR)

Redovna mjesečna kamata

1,30 %

Zatezna mjesečna kamata

1,95%                                                              

 

Potrebna dokumentacija za dobijanje kartice

Kako biste postali korisnik MasterCard BusinessCredit kartice, potrebno je da u jednoj od naših poslovnica podnesete sledeću dokumentaciju:

 • popunjenu pristupnicu za MasterCard BusinessCredit karticu
 • fotokopija lične isprave (lične karte ili pasoša) svakog korisnika kartice
 • popunjen obrazac Lični podaci korisnika

 Pristupnicu možete preuzeti sa ovog linka: Pristupnica za MasterCard BusinessCredit karticu

 Pristupnica mora biti ovjerena i potpisana od strane ovlašćenog lica firme (vlasnika, izvršnog direktora ili drugog lica sa pravom potpisa).

U jednu pristupnicu moguće je unijeti najviše četiri buduća korisnika MasterCard Business Credit kartice. U slučaju da nosilac kartice, odnosno firma, želi veći broj kartica od četiri, potrebno je popuniti novu pristupnicu. Svaki ovlašćeni korisnik kartice dužan je da popuni i dostavi obrazac sa svojim ličnim podacima koji se predaje uz svojeručno potpisanu Pristupnicu.

Osim Pristupnice i ličnih dokumenata korisnika, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju (u slučaju da ta dokumentacija nije već u arhivi Banke):

 •  rješenje o registraciji pravnog lica, kao i rješenje o urednom produženju registracije pravnog lica (fotokopija)
 • obavještenje o razvrstavanju – izvod iz Registra (fotokopija)
 • karton deponovanih potpisa (fotokopija)
 • posljednji periodični obračun (fotokopija)
 • nalog za naplatu sa ovlašćenjem na memorandumu pravnog lica, kojom se ovlašćuje Hipotekarna banka da može da aktivira iste
 • mjenica i mjenično ovlaštenje

U slučaju da preduzeće želi da uplati 100% depozita za kreditne limite MasterCard BusinessCredit platnih kartica, potrebno je dostaviti:

 • mjenicu i mjenično ovlaštenje
 • nalog za naplatu sa ovlašćenjem na memorandumu pravnog lica, kojom se ovlašćuje Hipotekarna banka da može da aktivira iste u slučaju potrebe

Na uloženi depozit obračunava se pasivna kamatna stopa u skladu sa važećom Odlukom o Tarifi naknada.

 

 

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat